בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים, אחרי תפלת מנחה, ה'תשי"ד.

בלתי מוגה

השי"ת יעזור שתהי' התעוררות תשובה אמיתית, בלי עצבות, ואם יש צורך – תהי' רק מרירות, הקשורה עם שמחה פנימית1, ובמילא תבטל השמחה את כל הגדרים2, ובמילא גם את ההעלמות וההסתרים.

ותהי' ההתקשרות עם הקב"ה – ע"י הענין ד"דרשו הוי' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב"3, שהוא ענין קירוב המאור אל הניצוץ4 – באופן של התקשרות ודביקות הניצוץ בהמאור, ישראל אורייתא וקוב"ה כולא חד5,

ובמילא תהי' חתימה וגמר חתימה טובה לכל אחד ואחת בתוך כלל ישראל.