בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו

ערב יום הכיפורים לפני כל נדרי, ה'תשט"ז*.

[לפנות ערב, קודם כל נדרי, נכנסו תלמידי הישיבה להיכל כ"ק אדמו"ר שליט"א לבקש ברכתו, ואמר:]

"וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחונך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם"1.

יעזור לכם השי"ת שתגדלו להיות חסידים, יראי שמים ולומדים, כך שיוכלו לומר עליכם "ראו גידולים שגידלתי".

שתהי' לכם שנת הצלחה בלימוד התורה בשקידה ובהצלחה בקיום המצוות בהידור.

חתימה וגמר חתימה טובה בתוך כלל ישראל. שנה טובה בגשמיות וברוחניות.