ב"ה

"הדרן" על מסכת מגילה משיחות י"א ניסן וההתוועדויות שלאח"ז, ה'תשמ"ג