ב"ה

מאמר ד"ה והי' מידי חודש בחדשו ה'תשל"ט

יוצא לאור לש"פ אחרי, מבה"ח וער"ח אייר ה'תשע"ט