מכתב

ב"ה*.

כבר הובא במ"א1, אשר יש אומרים2 שבענין אם שייך לאחר מיתה והסתלקות השגות חדשות ותוספות – פליגי הרמב"ם והראב"ד. אבל בפשיטות מובא בדא"ח בכ"מ3 בפי' הכתוב היושבת בגנים, וביאור ענין מתיבתא דרקיע, אשר הנשמות שבג"ע לומדים תורה.

ובכ"ז יש מקום לשתי הדיעות – ובזה מובן ג"כ איך שאין מזה סתירה להכלל דלא בשמים היא – כי עיקר התורה4 בירור הלכה שלא היתה ידועה כלל או שלא היתה מובנת היטב בטעמה מפני קושיות וכו' – אפשר רק ע"י נשמה מלובשת בגוף חומרי משכא דחוי'5, אבל ישנה התו' גם בשמים3 ובפרט, לאלו הנשמות שלמדו בהיותם חי ע"פ האדמה, שזהו הגורם שילמדו אח"כ רוחניות ההלכה בגן עדן6, ואפילו במלאכים ישנה, כי גם הם מקשיבים (ומשתנים ע"י ההקשבה) לקולך, אבל לא מעין דתורה7.

* * *

בפרט בנוגע לבעל המאמר – הנני מעתיק בזה קטע מרשימות כ"ק מו"ח אדמו"ר וז"ל:

ב' כ' מ"ח.

היום הוא יום הולדת הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שנולד ביום ב' חיי שרה בעשרים לחודש מ"ח בשנת כתר"א בשעה תשיעית בוקר.

בחלומי ראיתי את הוד כ"ק אאמו"ר הרה"ק בבגדי שבת ובפנים צוהלות במאד. ואמר במעת לעת זה שנתמלאו שמונים וארבע שנים לירידת נשמתי בעולם התחתון הנה יהיו אצלי אורחים טובים, וכפי הסדר הנה כל אחד מכ"ק רבותינו ואבותינו הק' יאמר דרוש ע"פ דקאַפּיטל פד, – עכ"ל בהנוגע לענינינו.

– הרשימה היא משנת תש"ה, פד שנים מיום הולדת את בעל המאמר אשר אז מסתיימת השייכות אל קאַפּ' פד שבתהלים וכידוע במנהגי אמירת תהלים אשר בקבלה מן הבעש"ט8. –

הרי אשר גם לאחרי ההסתלקות ישנו לימוד ושמיעת תורה מנשיאים ולימוד התלוי בתוספת שבזמן דלמטה.

מנחם שניאורסאהן

ז' מ"ח ה'תשי"ב.

ברוקלין, נ.י.