חלק שלישי מהתוועדות ש"פ שמיני, מבה"ח וער"ח אייר, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ אחרי-קדושים, י"ג אייר, ה'תשע"ח