מאמר ד"ה וידבר גו' זאת חוקת ה/תשל"ח

יוצא לאור לש"פ ויק"פ, פ' פרה, מבה"ח ניסן ה'תשע"ח