חלק ראשון מהתוועדות ש"פ נח, בדר"ח מרחשון, ה'תשל"א

יו"ל לש"פ נח, בדר"ח מרחשון, ה'תשע"ח