התוועדות ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשל"ב

יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשע"ז