חלק שני מהתוועדות ב - ש"פ בראשית מבה"ח מרחשון, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ לך לך, י"א מרחשון, ה'תשע"ז