השלמה לשיחת שבת בראשית תנש"א - התוועדות ב'

(המשל לשמח"ת)