אור ליום ד' פ' נח, ז"ך תשרי תנש"א

ביחידות כללית להאורחים שיחיו