ב"ה

תורת מנחם תפארת לוי יצחק - הערות לזהר פרשת וילך

יוצא לאור לש"פ וילך, יום ההילולא וא"ו תשרי, ה'תשע"ו