ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל
לקראת ראש-השנה, ה'תשי"ט

לשנה טובה תכתבו ותחתמו.

מנחם שניאורסאהן