בס"ד. ערב ראש השנה ה'תשי"ט.

בלתי מוגה

[לאחרי קבלת הפ"נ כללי – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

כיון שנכנסים עתה לשנת השמיטה שבה נמחלים כל החובות1 – יתן השי"ת שיהי' הענין ד"תשרי ותשבוק ותכפר על חובי עמך", כלשון המדרש בפ' אמור2, שמביא הצמח-צדק במאמר חסידות3.

יתן השי"ת שתהי' שנה מלאה, שנה תמימה, שנה ועיבורה4, ובאופן שאתה מחוייב לעשרן5.

כתיבה וחתימה טובה בגשמיות וברוחניות, שנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה, בבני חיי ומזוני רויחי.