בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים, ה'תשח"י.

בלתי מוגה

[אחרי תפלת מנחה, נכנסו להיכל כ"ק אדמו"ר שליט"א לבקש ברכתו, ואמר:]

השי"ת יתן שתהי' התעוררות תשובה, חרטה גמורה על העבר וקבלה טובה על להבא.

וכיון שיוהכ"פ חל ביום השבת – תהי' שביתה מן המזיקין1, וכל ענינים בלתי-רצויים.

יתן השי"ת חתימה וגמר חתימה טובה, שנה בריאה ושנה שמחה בבני חיי ומזוני רויחי, בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים.