בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו

ערב יום הכיפורים, ה'תשח"י.

בלתי מוגה

[לפנות ערב, קודם כל נדרי, נכנסו תלמידי הישיבה להיכל כ"ק אדמו"ר שליט"א לבקש ברכתו. כ"ק אדמו"ר שליט"א עמד מלא קומתו ע"י השולחן לבוש בקיטל ומעוטף בטלית. אחר שעמדו כל התלמידים מסביב השולחן, כיסה את פניו הק' בטליתו, ואמר:]

"וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחונך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם"1.

השי"ת יתן לכם חתימה וגמר חתימה טובה,

תגדלו יראי-שמים, חסידים ולומדים, ותשלימו את הכוונה העליונה, שזוהי הכוונה של נשיאינו רבותינו,

"בשמחה ובטוב לבב מרוב כל"2.