מכתב כללי

(תרגום חפשי)

ב"ה, כ"ה אלול, ה'תשי"ח
ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל
אשר בכל מקום ומקום
ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

חודש1 אלול ובמיוחד ימי הסליחות ועשרת ימי תשובה – הוא הזמן של עריכת חשבון2 צדק, לא חשבון מרומה, מהשנה החולפת, ולהמשיך ממנו את ההחלטות הנכונות כיצד להעמיד את עצמו, את הבית וכל הענינים שלו, בשנה הבאה.

ביחד עם זה הרי הם ימי סגולה, ימים3 הבאים בקריאה ובתביעה

– כפי נקודתו המרכזית של מזמור התהלים שאומרים4 בימים אלה פעמיים בכל יום:

בקשו5 פני את פניך ה' אבקש,

חפשו את התוכן, את התוך והפנימיות שבעצמכם, חפשו את הפנימיות של הסביבה, את הפנימיות של נשמת העולם, תמצאו ותגלו את האלקות6 שמחי' וממלאת את העולם.

שני הענינים – החשבון-צדק ו"בקשו פני" – קשורים זה בזה ותלויים זה בזה.

כאשר עורכים חשבון צדק על העבר, קורה לפעמים, לעתים קרובות מאד, שעושים טעות, בכך שלוקחים בחשבון רק את השטחיות והחיצוניות שיש בעצמו ושנראה בסביבתו.

וכן הוא גם כאשר עורכים תכנית וסדר החיים לשנה הבאה.

וזאת היא הקריאה והתביעה של ימים אלו:

אל תמעיטו בהערכת הכחות והאפשרויות שלכם.

עד כמה שיש לכם "במזומן" – אפשריות גלויות להתנהג בחיי יום יום כפי הוראות תורתנו תורת7 חיים, ועד כמה שתגדל מדת ותוקף תכונתו שלא להתפעל מהסביבה העויינת וללכת בדרך התורה והמצוה,

גדול ומרובה יותר מה שיש לכם ב"אוצר" – אפשרויות שיכולים ליצור ע"י יגיעה מתאימה, כחות פנימיים גדולים ביותר של עצמאות ועמידה איתנה על מנת ליישם בחיים את כל הטוב והאמת.

אבל לשם כך דרוש: בקשו – חפשו והביאו אל הפועל את הכחות והאפשרויות שלכם, ואז יהי': ומצאת8כי תדרשנו, תמצאנו – כיון שתחפש ותדרוש.

* * *

האמור לעיל שייך במיוחד ובמדה רבה יותר בנוגע למשפיעים ומנהיגים רוחניים, רבנים וכיו"ב, עד לאבי המשפחה ומי שנותן את הנימה בחיים הרוחניים בבית ובמשפחה.

על כל צעד ושעל רואים שהם עומדים בספקות ומורא: אולי הדיבורים הם בתוקף יותר על המדה, אולי דורשים הם יותר מדי, ואולי מרחקים בכך, וכיו"ב.

אליהם מופנית הקריאה והדרישה של ימים אלו:

בקשו פני – התבוננו, חפשו והביאו לידי גילוי את הפנימיות של המושפעים שלכם, העריכו אותם לפי עשרם הפנימי, לפי ממדי הנשמה, שהיא חלק9 אלקה ממעל ממש,

– כיון שע"י גישה מתאימה ועבודה ללא ליאות עמהם, אפשר לגלות10 אצל כל אחד את העושר11 והכחות הנעלמים, שיתחילו לפעול ועד בחייהם היום יומיים –

תנו אימון ביהודים, ותנו להם מה שהם, בני ישראל, מצפים באמת לקבל: תורה תמימה, תורה שלימה עם כל מצוותי', ועם הרעיון היסודי: התורה12 היא נצחית – לכל הזמנים ולכל המקומות.

* * *

ודוקא ע"י גישה זו באים לידי חשבון צדק – בהערכת עצמו ובהערכת כל אלו שרוצים להנהיגם בדרך הישרה,

חשבון צדק על העבר, וחשבון צדק כיצד לתכנן את העתיד, באופן שתהא שנה13 "מלאה" – מלאה בתוכן האמיתי בכל מה שתלוי מצד האדם,

וזה מביא גם שתהא השנה – מלאה, מלאה בברכותיו של הקב"ה בכל הענינים, הן בגשמיות והן ברוחניות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

מנחם שניאורסאהן