ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל
לקראת חג השבועות, ה'תשי"ח

גוט שבת, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

מנחם שניאורסאהן