התוועדות ש"פ ויקהל פקודי, מבה"ח ניסן, ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ ויקהל פקודי, מבה"ח ניסן, ה'תשע"ג