התוועדות ש"פ במדבר, מבה"ח וער"ח סיון, ה'תשכ"ט

י"ל לש"פ במדבר, מבה"ח סיון, ה'תשע"ד