מכתב

ב"ה,

... כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, באחד ממכתביו1 אודות הסתלקות אביו כותב, שצדיקים מגיני ארץ אפילו לאחר ההסתלקות "הנה לא זו בלבד שלא יפרדו מעל צאן מרעיתם, הנה עוד זאת מתרפסים להדום כסא מרום להתייצב לפני הוד א-ל רם ונשא להגן על עם ישורון".

כל זאת נכון גם בנוגע כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ.

אבל אנו, מצדנו, צריכים להחזיק ולחזק את ההתקשרות והקשר שלנו עמו ביתר שאת ויתר עז, על ידי זה שכשלומדים את המאמרים שיחות ומכתבים ומתעמקים בהוראות הנמצאים בהם, כמו"כ גם בהוראות הפרטיות שנתקבלו, אזי נלך "בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו נצח סלה ועד"2 ...

מנחם שניאורסאהן

ח"י שבט, ה'שי"ת