ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט, ה'תשי"ג

ביום ההילולא לחזק ההתקשרות ובעשי' בפועל דנשיאנו אשתכח גם בעולם הזה יתיר מבחיוהי.

בברכה

מנחם שניאורסאהן