ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת י"ב-י"ג תמוז, ה'תשט"ז

התוועדות חסידותית שמחה ופעילה בהצלחה.

מנחם שניאורסאהן