ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל
לקראת י"ט כסלו, ה'תשי"ד

לשנה טובה בחסידות התוועדויות כדבעי.

מנחם שניאורסאהן