ב"ה

משיחות יום ה' פ' קרח, בדר"ח תמוז, וש"פ קרח ג' תמוז תנש"א