ב"ה

מאמר צאינה וראינה תרל"ט

י"ל לשמע"צ-שמח"ת תשס"ה