חלק א' מהתוועדות אחרון של פסח ה'תש"ל

י"ל לימים ראשונים של פסח, ה'תשע"ה