בס"ד. יום ג' פ' נצבים-וילך, כ"א אלול, ה'תשי"ג.

– בעת גזיזת השערות ("אָפּשערעניש")*

בלתי מוגה

כיבדו את כ"ק אדמו"ר שליט"א ב"ראשית הגז"1, ולאחר שבירך את הילד, הוסיף ואמר:

עומדים אנו בשבוע דפרשת נצבים – "אתם נצבים היום כולכם וגו'"2.

יתן השי"ת שיהי' הענין ד"אתם נצבים", קיימים ועומדים, והיינו, שזוכים בדין3, בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בתוך כלל ישראל.