בס"ד. ר"ד יום ב' פ' פינחס, ט"ז תמוז, ה'תשט"ז

– במחנה-קיץ "אמונה" –

בלתי מוגה

כ"ק מו"ח אדמו"ר מבאר1 הפירוש הפנימי בענין "המחליף פרה בחמור"2:

"פרה", שהיא בהמה טהורה – מורה על הבירור בדרך ישר, "קום ועשה", ו"חמור", שהוא בהמה טמאה – מורה על הבירור בדרך דחי' כו', וכן "כחמור למשאוי"3, שהו"ע קבלת-עול, "ויהי למס עובד"4.

ובענין זה היא השאלה – מה הדין כאשר עוסקים בעבודה ד"ויהי למס עובד" ("חמור"), בשעה שמספיקה גם העבודה בדרך אור ישר.

ובנוגע לעניננו:

כיון שהעבודה ד"חמור" היא "כחמור למשאוי", א"כ, יש צורך שה"חמור" – "חמור שונאך"5, זה הגוף6 – יהי' בריא, שכן, ככל שתתחזק בריאותו של ה"חמור", יוכל לשאת משא כבוד יותר.

(וסיים כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

יעזור השי"ת ש"מחנה-קיץ" זה יגדל ויחנך ילדות בריאות, אשר, לאחרי כן יבנו בתים בישראל, ובתים חסידיים.