ב"ה

שיחת יום ג' פ' ויקרא, כ"ו אדר תנש"א

למשתתפים בקרן לטובת מחנה ישראל