ב"ה

שיחת יום ד' פ' תשא, תענית אסתר, תנש"א

בבית הכנסת, לאחר תפילת מנחה