בס"ד. ר"ד* יום ו עש"ק, ב' דר"ח אדר, ה'תשח"י.

שאלה: ע"ד אשר הזכיר כ"ק אדמו"ר שליט"א דברי הגמרא1 "אדר שנאמר2 אדיר במרום ה'", היינו דזהו סוד ריבוי השמחה בחודש זה, והלא אין שמחה כהתרת הספיקות3, גילוי העלמות והסתרים, וזה שייך דוקא כאן בתחתונים, ולא במרום, דשם אין ספק כלל. והי' צ"ל אדיר בארץ, להגביר את השמחה.

תשובה: ענין מחיית עמלק בגימטריא ספק4, חוצפא בלא טעם5, אחת מ"שלש מצוות (ש)נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ"6, הוא לבטל את הספק והגיאות (עמלק בגימטריא רם7) בתכלית. והיינו ע"י ביטול בעצם ממש. דמלחמת ז' עממין היתה עבודת אתכפיא ואתהפכא דז' מדות רעות, וכבר נשלם זה בדרך כלל ע"י בני ישראל, כפסק הרמב"ם8 ד"כבר אבד זכרם", אבל מלחמת עמלק היא מדור דור, לבטל את הגיאות בתכלית. וזה מסתעייא מלמעלה מעלה מבחי' "כי גאה גאה"9 (כתרגום אונקלוס: אתגאי על גיותניא וגיאותא דילה היא). העבודה במדות הנפש מסתעייא מלמעלה מבחי' גאה, אריך, ששייך להשתלשלות, טו"ד. משא"כ מלחמת עמלק צריכה סיוע מלמעלה מעלה, מבחי' דכי גאה גאה, עתיק.

קליפת עמלק היא בחי' גיאות בעצם, לזה פאַרנעמט ער זיך אַנטקעגן עצמות, והביטול שלו יכול להיות ג"כ רק ע"י עצמות.

ולפיכך, כל עוד שלא נשלמה המלחמה, עדיין יש ספיקות בהשגות, אפילו במרום. ובכתבי האריז"ל10 מצינו ספיקות בהשגה בעתיק, והלא עתיק הוא בחי' מרום (כידוע מסדר הספירות בסוף ברכת יוצר אור11). ולכן מחיית עמלק תתקיים בשלימות באחרית הימים, אחר מינוי מלך המשיח, דמלכות דאצילות, שעליו נאמר שאז יהי' "וגבה מאד"12 – ביטול בעצם בתכלית.

ועיקר העבודה היא שהביטול יומשך עד למטה, כי יד על כס, אין הכסא שלם13, שיומשך עד בחי' כס (מדריגת המלכות), ועד למטה מטה.

ובחודש אדר נעשה הגילוי דאדיר במרום, הבא ע"י הגאה גאה, ועי"ז אנו מתקרבין לביטול בעצם ולמחיית עמלק בתכלית, ולכן מתרבה השמחה.