מאמר בהעלותך את הנרות תקס"ז

י"ל לש"פ בהעלותך תשס"ו