בס"ד. ערב ראש השנה ה'תשי"ז*.

[לאחרי קבלת הפ"נ כללי – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:]

כיון שבשנה זו נכנסים מראש-השנה מיד ליום השבת, וביום השבת הרי הכל מן המוכן1

יתן השי"ת לכל אחד עם בני ביתו שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,

ובכללות – בני חיי ומזוני רויחא.