איתא בספרי ע"פ מי כהוי' אלוקינו

י"ל לשבת נחמו ה'תשס"ז