ב"ה

התוועדויות תשד"מ

ביאור בדבר הגמרא "קם רבה ושחטי' לר' זירא"