חלק שני מהתוועדות ש"פ שלח, ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ שלח, מבה"ח תמוז ה'תשע"ז