חלק ראשון מהתוועדות ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון ה'תשל"א

יוצא לאור לש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון ה''תשע"ז