ב"ה

התוועדויות תשנ"ב

להמשתתפים בקרן לטובת "מחנה ישראל"
משיחות לילות חג הסוכות - פרק ראשון
משיחות לילות חג הסוכות - פרק שני
משיחות לילות חג הסוכות - פרק שלישי
משיחות לילת חג הסוכות - פרק רביעי
ל"צבאות השם" שיחיו
יחידות כללית לאורחים שיחיו
בקשר לכינוס השלוחים העולמי
ל"תפארת זקנים לוי יצחק" ו"חכמות נשים"
לאחר תפילת מנחה והדלקת נר ח' דחנוכה
בקשר לפטירת הרה"ח וכו' משה יצחק העכט ע"ה בערב שבת
ביחידות כללית להאורחים שיחיו
בקשר עם היארצייט הרביעי של הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע
מקונטרס כ"ב שבט תשנ"ב