שיחות ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשע"ג