חלק א' מהתוועדות ש"פ נח, בדר"ח חשון, ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ נח, ד' חשון, ה'תשע"ג