התוועדות יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ח

י"ל לימים ראשונים דחג הסוכות ה'תשע"ג